İbrahim ŞAHİN


Mali Müşavirlik Mesleğimiz

Mali Müşavirlik Mesleğimiz


Mali müşavirlik  Mesleğimiz; İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan bir meslektir.

Günümüzde muhasebe mesleği, teknolojik ilerlemenin ışığında kademeli olarak elektronik ortamda icra edilerek bir kabuk değişimine girmektedir.

Muhasebe mesleğinin gerek ulusal veya uluslararası platformdaki değişimi ve gelişimi karşısında günümüz ihtiyaçlarına ve sistemine göre kendini eş zamanlı yenilemesi şüphesiz bir gerçek. İçinde bulunduğumuz muhasebecilik tanımlaması yerini hızla artan teknolojiye yeni gelişmeler karşısında  yerini elektronik muhasebeye bıraktığını görmekteyiz bunun sonucu alanımızın önemli konusu artık mali danışmanlık olacağı görülmektedir.

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar vergi performansını etkilerken tüm toplumu olduğu gibi muhasebe mesleğini icra eden bizlerin öteden beri sorunlu olan tahsilat problemlerimizi daha da güçlendirdiğini görüyor ve yaşıyoruz. Bununla birlikte müşterilerimizden  beklentilerimiz oluşmaktadır;

-Muhasebe ücretlerinin zamanında ödenmesi,

-Yanıltıcı belge kullanılmaması, belgelerin zamanında teslim edilmesi,Çalışılan Bankalardan hesapların sadeleştirilmesi,

Gelir idaresinden beklentilerimiz oluşmaktadır.

- Vergi mevzuatında yapılacak değişiklerde meslek mensupları görüşlerinin alınması,

- Bürokratik işlemlerin azaltılması

-Kayıt dışı mükeleflerin tespit edilerek kayıt altına alınması,

-Meslek mensubu sorumluluğunun sınırlandırılması,- Bakanlığın, Meslek mensubunu çalışan bir memuru olarak değil,   tarafsız ve objektif olarak görevlerini sürdürenler olarak görmelerini istiyoruz.Beklentilerin yanında Taleblerimizde bulunmaktadır.

Bunlar;

-Ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamamız için mücbir sebep hali Mali Müşavirler için de geçerli kılınması,

-Dinlenebilmek, eşlerimize, çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması,

- SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmesi,

-Kamu Kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır.En son poşet beyanına anlam veremeden Tüm verilerin imalattan veya  bir data merkezinden alınması sağlanması,

-Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmesi,

-Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılması,

-Serbest Meslek Geliri, Gelir Vergisi Kanunu’na göre tahsilat esasına bağlı olmasına karşın, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre hizmetin ifa edilmiş olmasından dolayı Tahakkuk esasına bağlı tutulmuştur. Serbest Meslek Geliri Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de Tahsilat esasına bağlanması,

-Sosyal Güvenlik teşviklerinin azaltıralarak hatta tekleştirlilerek sgk prim tutarının indirilerek tabana yayılması,

- Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin  beyannamelerinin de imzalatma kapsamına dahil edilmesi.

-Kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili sorunların çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzunun oluşturulması.

-Düzeltme amacıyla verilen Ba-Bs formları için özel usulsüzlük cezası uygulanmaması.

-mali müşavirlik hizmetlerinde Kdv oranının % 8 çekilmesi gibi sorunlarlarımızın aza indirilmesi için mücadele edeceğimizi belirtebilirim.